*

Odpis wyroku sądu asesorskiego z 1745-1746 roku w sprawie skargi starosty na chłopów lipnickich .

 

*

   
 

                                Coxcerpt ex Decreto Commisionis

1-mo.  Skaszowana Jurisdykcya

Woyta  ÿ Urzędu całego ÿ Pie-

częć zakazana sub panis Cri-

minality Sup Judiciud  Białense

extendendes Conventicula sub

pana 50 Marcar interdicta,

Pisarz oddalony.Acta Judicator

Is nullis deklarowane ÿ Spa-

lić ie Kazano a to funda

mencie Dekretu Komisar-

skiego Referendarskiego.

2-do.   Villani Lipnicere Soli Be-

czek 70 z Wieliczki zwieść

obligowani na fundamencie Lu-

straci Anni 1660 loco zaś

zwożenia drzewa do Młyna.  Soli

Beczek 30 przez Kommisarzy

Zaobligowanio poki Młyn

Nie stanie.

3-tio.   Z pustych Grontow Czynsze

płacić powinni, zeu Vergi[bardzo dobrze] robić

Kmiecie powinności z 331/2 Ła-

now Wsi Lipnice, a między

siebie puste Place rozdzielić

4-to.     Kmiecie Każdy z nich po-                           Decretu apesziorale Anni

winien zorać na dzień ieden                            1746 na Zagonow 20 refor:

w szerokość 23 zagony                                   mavit.

w sześć skib a dwadzie

ścia Ośm lazek w dłuż.

5-to.     Kalkulacya co Rok przez

Włodarza czyńiona przy pre-

zencyi  Wp-a[Waćpana] Ekonoma.

6-to.     Wywoz drew na pracup

do Miasta  z Lasow Starościn-

skich Budynkow ÿ swoiey po-

trzeby jednak z wiadomością

Dworu

 

 

1745 [dopisek ołówkiem  późniejszy]

                                                      7-mo.

 

 
   
 

 

7-mo.   Podwod Lipniczanie na Rok       Decretu Analicior Aszperialius

do Zatora, Oswiecima, Wado-      Każdy Kmieć ÿ Obywatel ex medio-

wic, Kęt 160. odprawić po-            Laneo Agri 65. po dwie podwody

winni, jeżeliby zaś o dzieśięć          na Rok.  o 20 po jedney.

Mil 80. Podwod czterema

Końmi dawać powinni nie-

Komputuiąc[doliczając] tych Podwod

W robociznę.

8-vo.     Od Sztuki Płotna bielenia

po 3. Grosze płaćić powinni

Lipńiczanies, ex raze że Gron-

tu   zażywaią.

9-no.    Kapłony ażeby w natura

oddawali Wacpanu Starośćie 

albo ie płaćili, na funda-

menćie Lustracyi.

10-mo.  Strożow trzech Rocznych

loco Sześćiu według Kompo-

Zycki dawać powinni.

11-mo.  Likworow z Kąd inąd brać                               Dečto ut Supra declaratu

Villańi [wieśniacy] ńie mogą ÿ na swey           że Merces et liqures w Opido

Pożytek, ańo Kupiectwa                                   Biała deponare mogą, ÿ na catz

Prowadzić na bezprawie                                   przedawać.

 Miasta.

12-mo.  Lasu małego przy brzegu

 Rzeki zakazano wyćinać,

 Pasze jednak wolne.

13-tio.   Ośm domow blisko Dworu,

 ÿ trzy osobne z drugiey strony

 Miasta Białey Czynsz Ho.

 JM P-u Starośćie płacić powinny.

14-to.   Podroż  pieszą od prawiać obli-             Dečto inyienctu żeby Koleyno,

 gowańi  ÿ skłońcieńia obcym                 ÿ ńie daley iak do Krakowa.

 maią zabrońiać.

15-to.    Sześćiu Zagrodńikow  na

 Końcu Wsi Lipńika piesze

Prace odprawiać powinni.

 

                                   16-to.

 

 
   
 

 

16-to.   Drzewo z pvożnych Rol

 zabrane  że o w valus Stabu-

lor Lipnicen obrocone  JW.

Ci. P. Starosty Liber declarata.

17-mo.  Czynsze ÿ daniny JWCa.P.

Starosta juxta Curzw Mo=

neta brać obligowany.

18-vo.  Woźić Piwa bez dńia

zabroniono, tylko za dźień.

19-no   Wieś Lipnik iednego Cha-

łupnika  do paszeńia Trzody

dać obligowano, Dwor zaś

od tegoż dńi ńie ma pre-

tentować.

……………………….

 

Do Gromady Między-

       brodzkiey.

1-mo.   Zagrodńikow 53. po dwa

dńi   pieszo robić powinno,

że śię ich teraz więcey przez

extyrpacyą lasow znaydu

ie śię.

2-do.    Cztery Siązki Każdy Gospo-

darz ma wywieść do Soły,

a za przeszłe ńie wywie-

źione ma się  zgodzić JWC

P[nem] Starostą.

3-tio.     Za płotowe resztę Summy

Tymfy 600. maią zapłacić

Ex Compactato JW. Starośćie,

in futuro albo wyćinać

Drzewo, albo płaćić obligo-

wańi.

4-to      Od sta Owiec po pięć według

Lustracyi mają oddawać.

 

                                  5-to

 

 

 
   
 

 

5-to.     Poki łąki w lasach będą wy-

ćinać płaćić powinni juxta

Contractatu.

6-to.     Młynarze z trzech Młynow

respektem Dacyi maią ułożenia

zrobić z JW. Starostą.

7-mo.   Wśianie iałowe Bydło paść

powinni według Dekretow An-

nor  1635 ex 1646 do Stro-

ży że się z Poddanemi Li-

pnickiemi ułożyli, ta ugoda

approbowana.

8-vo.      Drew jodłowych z lasow wy-

wozić zakazano bez wiado-

mośći JW. Starosty.

9-no       Wśiane Miedzybrodzcy za

robociznę umowioną ażeby wy-

płaćili Sumy Pz zł [polskich złotych]550.1/2

10-mo.    Komornego płacenie po Tyn-

fow  5. przykazane według

Lustracyi oprocz ludźi starszych

ÿ  do roboty ńie zdolnych

 11-mo.  Gospodarze do folwarkow Stra-

conki iego Wsiańie Miedzybrodzcy

dawać powinni, który ma bydź

pezez JW.Starostę Salariowany

juxta usum antiqua.

 

 Do Gromady Wśi

Straconki.

 

1-mo.   Wsiańie Straconscy z Gron-

 tow    według  proporcji roboty

 dzienne wołami obrabiać po-

 winńi lub z JW. Starostą

 uzgodnić śię.

 

                        2-do.

 

 
   
   

2-do        Aby drzewa z lasow bez Konsensu

JW. Starosty ńie wywozili.

3-to.       Kapłony ażeby w natura od-

   dawali.

4-to.        Za łąki w lasach wyśieczone

według Konwencyi płaćić po-

winńi.

5-to.        Młynarz po dwanaście  Korcy

Z łąki oddawać powinien, ÿ

 Za Lata przeszłe  zgodzić się.

6-to.        Roboty dzienne robić powinni

albo za ńie płaćić.

7-mo.      Konwencye respektem robo-

ćizny aby w Sctripto opisane

były.

8-vo.       Zatrzymaną Summę Tynff 112.

Aby w sześciu Niedzielach

Zapłacili.

 

Ten Dekret Kommiszarski

   iest ferowany Die 24 Maÿ

                  A-o[Anno] 1745.

 

 
     
     
     
     
     
     
  **Zobacz stronę.