**

 

Księga gminy Biała [Bielitz-Biala] założona we wtorek 2 lipca 1613 roku.

 

**

 

 
 

Rekonstrukcja wyglądu księgi w oprawce z pergaminu prawdopodobnie z pochodzącego z biblioteki parafii w Lipniku opisywanej
w trakcie wizytacji biskupich w XVI wieku.

 
     
 

 
     
 

 
     
 

 
     
 

 
     
 

 
     
 

 
 

1626

 
 

 
 

Zapis z 1626 roku. Cytowany przez dr. J. Kolatschek-a

 
 

W ,,Monografii Bielska-Białej " we wstępie na str. 42 mamy krótki opis cytowanej na tej stronie księgi.
Tylko jaka szkoła historyczna nakazuje odnosić fakty historyczne   w tym wypadku 17- wieczne do kalendarza z 20 wieku?

 
 

 
 

 
  Wnikliwy czytelnik zauważy również, że zapisy w księdze zależą tylko od pisarza gminnego w czasach pisarza Hławaczki zapisy są po polsku a zatem nie  należy generalizować faktów i wyciągać wniosków z publikacji Hanslika, który nawet polskie teksty tłumaczył dla niemieckiego czytelnika na niemiecki choć podaje i przykład polskiego zapisu. Pod zdjęciami księgi podam cytaty z książki  Hanslika. Pozwoli to na choćby skrótowe zorientowanie się w tekstach zapisów w Księdze Gminy Biała.  Inna sprawa jak według dr. J. Polaka ten zniemczony Czech pisał dobrze po polsku. Oczywisty nonsens. Pisarz Hławaczek pochodził z rodziny [prawdopodobnie syn] pochodzącego ze śląska cieszyńskiego oficera z garnizonu wojskowego stacjonującego w Lipniku. I pewnie ukończył szkołę w Lipniku. Dla przypomnienia Zaolzie [ Część śląska cieszyńskiego] jest w Czechach po I wojnie światowej! Naruszając kolejność stron w księdze aby wyczerpać temat przywołam faktyczny pierwszy historyczny zapis  
     
 

 
 

A na przyszłość dla historyków w sprawie dat polecam książkę:

Teodor Wierzbowski ,,Vademecum archiwisty "- 1926

dostępna już w internecie
...............................
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=2459&from=publication

ale dla zainteresowanych zdjęcie z mojego prywatnego egzemplarza . jm

 i uwaga ! niedziela to 1 dzień tygodnia w kościele rzymsko-katolickim ! a nie  7

 
 

 
 

Można by się pokusić i o opowieść o tym fakcie. Sołtys Hofman był w Niedzielę

30 czerwca na nabożeństwie ewangelickim w Kościele w Lipniku

[Był zborem ewangelickim do 1659 roku] W poniedziałek mieli dzień wolny

,,szewski poniedziałek " ? czyli zwyczajowy dzień kąpieli cechu szewskiego w łaźni

i we wtorek założono osobną od Lipnika księgę gminną przez sołtysa Hoffmana.

Temat lokacji Białej opisuję na osobnej stronie [w budowie] ale przytoczmy też

 źródłowy zapis o genezie powstania księgi :

z lustracji  królewskich Dział XVIII- Metryki Koronnej  Nr.24 z 1660 roku,

o prawie Hoffmanów do  samorządu wiejskiego dla wsi Biała  nadanego przez Piotra

 Komorowskiego dzierżawcy Lipnika od 1610 r na ten czas Starosty Oświęcimskiego.

 
 

 
 

Uczciwy Mathys Zontak Produkował

Przywilei, Oicu Żoney swoiej Hofma-

-nowi Gumiennikowi, y Potomkom iego

od Pana Piotra Komorowskiego Sta=

=rosty na on Czas Oświęcimskiego y

Dzierżawce Lipnickiego nadany

a przed swietey pamieci Króla JM

Władysława, y teraśnie nam sczę=

=śliwie panującego Króla J[ego] M[ości]

Pana Naszego Miłościwego approbowa=

=ny na sztukę Kamiennej Roli

przy Rzece Białej wzdłuż po...

 
     
  Przy okazji zapraszam pasjonatów historii do odcyfrowania zapisów księgi.

Kontakt pod adresem: jan2007@o2.pl

 Różnice w paginacji stron wynikają z odmiennego sposobu kiedyś i dziś.

Dziś archiwa nadają numery tylko zapisanym stroną .

 
  Przykładowy zapis w języku polskim dający pogląd na treści zapisów.  
 

 
  Pawła Mencnarowskiego kup domu Żabkowskiego
…Pana Raszki Dziedzicznÿ [Datum] 9 Setem. 1726
[W Imię] Przebłogosławioneÿ ÿ naichwalebnieiszeÿ
Troÿce Swięteÿ Amen.
[Wsze] komu na tÿm naleźÿ do Wiadomości Jsz Dzis niżeÿ po=
=łożonego Roku ÿ dnia postanowione iest kupno Krzeskianskie do
wolne Dziedziczne ÿ niczym nieodmiennę w niżeÿ opisanÿ
sposób.
Ukupił Pan Paweł Mencnarowski Domu więtsząm Częnsc z
ogrodkem od Jana Raszki, na Siebie, Małżonkę ÿ Dziatki Swoię
Dziedzicznie, który leży z iedneÿ Stronÿ Wacława Żywczoka
Z drugiej zas Strunÿ za Janem Raszkem i rzeką Biała, za sumę
Piniędzÿ po gotowiu wÿliczonÿch Cÿsarską monetą Tÿszanc ieden
Sto ÿ dwadzieścia [ 1120]Tinfow, Kożdÿ Tiniff za Czeskich Szesc Czeski
Zas za piętakow Cztÿrÿ rachuiąnc, ktorę przedawca Rękami
Własnymi odliczywszy należÿcie pogotowiu odebrał, za którą ode=
Braną Sumę, kupującemu Panu Pawłowi Męcnarowskiemu
Małżonce ÿ Dziatką iego Więntszą Czensc domu W którÿm niebosz=
=czÿk Żabka mieszkał w granicach Miedzach iego iak go ow
nieboszczÿk Żabka zazÿwał, ustempnie. Do którego mu przida=
ię, W wielkiej Izbie wielgą Tafle ÿ Szafe starą, Manglownie
z Raszkęm pospołu zażywać będą, czy ona w małÿm czy w większym
Domie stać będzie, Miedziak w Piecu także przi Domu zostaje
Ÿ tamże wszystko co przibitego ÿ wlepionego iest, w Sini Szafarnia
ÿ kocieł miedzianÿ, w kromniczce kromny stół ÿ skrzinia także
kromna, ÿ co tamże przibitego ÿ wlepionego iest do tego jedną Drabinę
Na gurze w Izbie stół długi albo Tafle ÿ dwoistą Snażną Szafka, Stolik
małÿ, dwa prostę stolki ÿ z kachlami rozrzuconÿ Piec, dwa Samsieki
na zboże ÿ koryto wielkie na Ciasto Chlebowe. W małaj Izdebce także
co Przibitego ÿ wlepionego iest. Przit ÿm Postanowiono, dla owaro=
 
 
   
  =wania wszelkich na potomnę Czas ÿ którykolwiek[...]
teÿ wientszeÿ Częnsci gospodarz trzima na łama=
=ny Dach na obuch Stronach gdÿ będzie potrzeba na poprawę
owegosz dał dwa [2] grosze Jan Raszka ale trzeci . Ogród
=ek albo radszy Zatÿłek Sobie Raszka Powinien trzimać
ÿ od Węngla iak teraz jest na zawsze płot grodzić bę=
dzię . I Poniewasz pomieniony Raszka swoÿ mniejszy domek
dziedziczny ma, ÿ z niego okap z dachu do Pana Męncnarowskie=
=go Ogródka idzie, zaczym od tego Okapu iak się Skaznie insze=
=go znaku niemasz, ÿ według tego ku rzece Bialeÿ, tam poczynać
będzie Wodzie bronić aż do Gury w Rzece Lipnickieÿ Brzik
w dobreÿ Obronie trzimać powinien, aż po węngiel Pana Pawła
Męncnarowskiego od tand tam pocznie Mencnarowski wodzie
bronić aż po Wengieł Wacława Żywczoka, do tego od rzeki
Bialeÿ od wyżey pomienionego okapu Raszkowego na dół aż
równo z Swoiem trzimaiącÿm Płotem od Wacława Żywczoka Stro=
=ny, który Płot Sam także Swoiem kosztem prowadzić powinien
iak przed tÿm trzymano bÿło. Rÿnnę Spolnią Pan Mencna
rowski. z. Żÿwczokąm na zawsze gdÿ potrzeba będzie poniewasz
między Domami ich iest Sprawować ÿ kłsc powinni na rownÿ
grosz. Struÿ Bliskośbi zas iak ktorÿ mieć ma do
kupienia Czÿ małeÿ Czÿ wielkieÿ Części Domu pokazują Proto=
=Koll Miasta nszego nowÿ. Że ale zas ten Dom Całÿ podległÿ
iest Podatką gromadskiem, zaczym Więnksza Częńść według nisze=
=go Zwyczaÿnego gołegu Domu te Onera na ow przichodząnce
znosić będzie, ta Częnść mniejsza Domu za komornika, lubo ten
 Domek iego własnÿ podatek płacić powinien. iak przed tÿm bÿwa=
=ło, tak abÿ Pospolstwo krzywdy niemiało. Pożytek zaś wszÿtek
 iak nie­boszczyk Żabka trzimał na Brzegu jak pod Samom Raszkową
Ścianą ÿ przed Swoią owszÿm pod Czas tar­gów ÿ Jarmarków, tak
też sobie Pan Mencnarowski. owarował a to dlatego, isz podatek
 wszÿtek na swoią Częnsc domu wszÿtek Bierzę, a Raszka zaś
 
   
   tylko za komornika dawać będzie, ÿ iak zas obie częnsci Domu do
[…] gospodarz trzimac będzię jednakowo za Dom ieden
[…] zas kiedy komornik ędzię, iak komornik pła=

=cic podatek powinien, iak przed tÿm bÿwało, choc wszÿtko do kupÿ
Się Spoli[…] Ż Się ale stronÿ obie iak kupuiąnca tak prz=
= dająca […] pogodzilÿ, ÿ to szÿtko Szczÿrze ÿ Sprawiedliwie
tez wszelkich fortelow trzimac Się obligują co kol wiek wÿżeÿ
opisano iest, dla tego Się także, ÿ z przeproszonymi ludzmi ręka=

=mi własnemi podpisałÿ ÿ Dla lepszeÿ wagi nie tylko w Protocol
Mieiski to kupno dobrowolnie w Pisano, ale .. owszÿm Mieiską Pieczęn=
=cią potwierdzono. Co się Dzialo przi Sesieÿ Radzieckieÿ w Ra=
=tuzie Bielanskim &[ Dato] 9. Septembris AD 1726

 

     Johann Raschka Vorkaupfer[Sprzedający]                  Paweł Mencnarowski kup=

  

      Anna Marie Raskin                                                                                               =iąncy

gebohrene  [Z domu]  Sapkin                      L.S                            Jan Kopacz Świadek

Andrzeÿ Zontak Starszy Świadek                                      Christian Frÿsz Świadek

                                                                                                             Simon Mortek Świadek

 

NB. Daleÿ Się Doczyta folio Qvarto wertend iako ÿ

Mała Cześć Pospołu Za Confirmacią Magistratu

na Domek iako  wÿzeÿ położono zapisana iest

ÿ Kupionÿ za tingfow Czterÿsta ÿ Szesnascie
 

 

 
  Powróćmy jednak do kolejności zapisów w Księdze Protokołów Białej.  
  1613  
   
 

12 septembis. 1615

 
 

 
 

 
 

1622

 
 

 
 

1622

 
 

 
  1623  
   
   
     
  1624  
   
  20 januaris 1626  
   
   
  1615/1626  
   
   
     
  1624/1627  
   
  1626/1629  
   
   
     
  1624/1625/1626/1632  
   
  1627  
   
     
  1625  
   
  1625 ?  
   
     
     
     
   
**

1626/1627

**

 

 
 

 
 

 
 

1627

 
 

 
 

 
 

1628

 
 

 
 

1617/1618

 
 

 
 

 
 

1627? 1629?

 
 

 
 

1628/1630

 
 

 
 

 
 

1628 Georg=Jerzy Wagner i Macz=Mateusz Sontag kupili  jedną sztukę

roli =gruntu ornego [ Acker -rola] od Andrzeja Gyrtlera  za około 70 talarów.

 
  1630  
 

 
 

1628/1631

 
 

 
     
   
 

1631

 
 

 
 

1628

 
 

 
     
 

1628-Jan H? K? otter- podstarości oświęcimski, Maciej Gurowski z Gurowa administrator lipnicki, Baltazar Bertman

 
 

 
 

1629

 
 

 
     
 

1637

 
 

 
 

1620 do1629

 
 

 
 

1629/1630

 
 

 
     
 

1629/1631

 
 

 
     
     
 

1628 Jan Kukla

 
 

 
 

 
   
 

1634

 
 

 
 

1629

 
 

 
 

 
 

1630/1634

 
 

 
 

 
 

1630

 
 

 
 

 
 

1632

 
 

 
 

1632

 
 

 
 

1632/1633

 
 

 
 

 
     
 

 
 

1633

 
 

 
 

 
  1635/1636/1637/1638/1639  
   
     
   
  1633/1645  
   
  22 febr.1634  
   
   
  1634  
   
  1634  
   
  1634  
   
   
     
  1631  
   
 

1636

 
 

 
 

Alhier fahet sich

das Protocollum

des Stattes Bee-

-la Im 1636

Jahre an.

W 1636 roku

Prozpoczynają się protokoły

Miejscowości Biała

[Stattes=Miejsce]

 

 
 

Mit Einnehmung Eines Satten vundt guetten Bericht

Sol das Concepiren vundt Schreiben dem gericht.

Damit alle Sach der Ordnung fein

Mögen Vermercket vundt beschriben seüen

 

 
 

Dieses Protocoll Buch, ist angefangen vundt

verordnet worden Bey damahligem angeord-

netem Scholczen dem Ersamen Wolweisen Herrn

George Wagnern Rathsvorwandte vund Be

schworne Hans Hoffman, Thobias Maczner, An

dreas Kuckla, Thomas Lucaß.  

 

 
 

In "modernem" Deutsch würde ich diese vier Zeilen wie folgt ausdrücken:

Mit dem Konzipieren und Schreiben für das Gericht und

durch das Erstellen eines vollständigen und guten Berichts (vielleicht auch: Protokoll)

soll alles vermerkt und beschrieben sein,

damit alle (Gerichts-)sachen in Ordnung sind

 

 
 

tłumaczenie:

Przez sporządzenie kompletnego i poprawnego sprawozdania

Z koncypowaniem i zapisywaniem dla sądu

Winno być wszystko odnotowane i opisane

Tak, aby wszystkie sądowe sprawy były uporządkowane

.......................................

Pan George Wagnern Przewodniczacy Rady i  radni

Hans [Jan] Hoffman, Thobias[ Tobiasz ] Maczner, [Mazner]

Andreas  Kuckla[Andrzej Kukla], Thomas Lucaß. [Tomasz Lukas] 

 

 

 
 
 

 
 

1636

 
 

 
 

1636

 
 

 
 

 

 
   
 

1636 paragrafy

 
**

**

 

4 Junis 1636

 
 

 
 

16 Juni? januari?1636

 
 

 
 

georg saffran

 
  29 januari1637  
 

 
 

marc sontag

 
 

1635/1636

 
 

 
 

 
 

1636/1637/1638/1639/  17 juli 1649

 
 

 
 

04 maj 1637

 
 

 
 

 

 
     
 

1637/1638

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1637 ? rachunki?

 
 

 
 

1637

 
 

 
 

1638

 
 

 
 

1638

 
 

 
 

1638

 
 

 
 

6 setembis 1638

 
 

 
 

08 novembris 1638

 
 

 
 

 

 
   
 

1639

 
 

 
 

11 marti 1639/ 05 juni 1639

 
 

 
 

cd. 05 juni 1639

 
 

 
 

1639 ? serwituty -rachunki? 1641?

 
 

 
 

1641/1645

 
 

 
 

03 januari 1640/ 13 februari 1640

 
 

 
 

1640

 
 

 
 

 
 

17 marti 1649

 
 

 
 

cd. 1649

 
 

 
 

23 augusti 1659

 
 

 
 

23 augusti 1659

 
 

 
 

06 -9-bris [wrzesień]1662

 
 

 
 

cd. 06 -9-bris [wrzesień]1662/ 11 maj 1666/ 05 maj 1666

 
 

 
 

 

 
 

 
 

11 maj 1666

 
 

 
 

12 stycznia 1686

 
 

 
 

Dnia Dwunastego Stycznia A. Roku 1686

Prziedęmnie Jana Wancellego Szołtysa Bielanskiego ý przed

Przisieglych wβýstkych [wszystkich]Urziedu Bielanskiego.

Przytoczyła się sprawa Wtęn  Nizeý Opisany sposób iβ [isz] prziedstąpił

przied  nas sławetnÿ apoiciwÿ Sąmsiad naβ [nasz] Mianowicie Joannes

Jąnowski który przipezwał Towarziβa [towarzysza]Swego przed Urziąd Naβ [nasz]

ý  obzałowałgo wtem ÿβ[iż] Niektorego Czasu przed zacnym ÿ poczciwym

Cechem Szewieczkim Miał wÿmowić słowa takie Ktoiych Nimogł

Pokazáć Nategoβ poććiwego Jąna Jąnowskiego Mÿ iako Urziąd

Nakazlichmÿ Stronąm obiema abÿ się prziludziach dobro wolnie

zgodzili Co tak a nie ýnaciy Stało ze przi nas Urziędzie wβytkiem

Uczýnili pewna ÿ dostateczną zgodę ý przie prosili iedęn dru-

giego sluuiąc Sobie Wmiłości ý wzgodzie Mieβkać ÿ wiecne Mił-

częnie wtým Zachowáć ý która bý strona to Miała wznowic Upa-

da do pokuby Urziędowi pięć stało się iako Zwyβ

mianowane.

 

 
     
  07 januari 1689  
   
  1691  
   
 

06 novembris 1690

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
     
 

 
 

 

 
 

08 febr 1700

 
 

 
 

 
   
 

cd. 08 febr 1700

 
 

 
 

15 januari 1700

 
 

 
 

03 juni 1708

 
 

 
 

15 februari 1708

 
 

 
 

15 februari 1708

 
 

 
 

15 februari 1708

 
 

 
 

31 april 1708

 
 

 
 

12 maj 1708

 
 

 
 

22 octobri 1708

 
 

 
 

22 octobri 1708

 
 

 
 

11 febr  1718

 
 

 
 

28 juni 1700?

 
 

 
 

29 juni 1710

 
 

 
 

01 juli 1700

 
 

 
     
   
 

29 juli 1710

 
 

 
 

15 maj 1715

 
 

 
 

cd. 15 maj 1715

 
 

 
 

06 marti 1712

 
 

 
 

05 maj 1712

 
 

 
 

cd. 05 maj 1712

 
 

 
 

08 august 1713

 
 

 
 

08 august 1713

 
 

 
 

 

 
   
 

11 august 1713

 
 

 
 

11 august 1713

 
 

 
 

14 august 1713

 
 

 
 

 1714 ?

 
 

 
 

28 august 1713

 
 

 
 

30 januari 1714

 
 

 
 

16 maj 1715

 
 

 
 

cd. 16 maj 1715

 
 

 
 

04 januari  1716 : Wenzel Żywczok

 
 

 
 

cd. 04 januari  1716

 
 

 
 

...? 03 februari

 
 

 
 

12 aprilis 1717/ 15 maj 1719

 
 

 
 

04 aprilis  1717? 01 aprilis 1716?

 
 

 
 

 

 
   
 

03 aprilis 1716

 
 

 
 

04 maj 1716

 
 

 
 

 
 

 

 
 

To ślad najstarszych przodków św. Papieża Jana Pawła II. Jednocześnie ślad cechu rzeźników z Białej.
To zapisy o przodkach Johanna Hess i Andrzeja Szafrana wspominanych w Metryce Koronnej. Po drodze w genealogii jednak są jeszcze wspomniani w tym zapisie ojcowie
Johann-1 Hess i Andrzej-1 Szafran. W księgach parafialnych Lipnik [Biała] widzimy również Georga Hess urodzonego w 1754 roku.

Więcej o cechu rzeźników innych cechach na stronie

http://bielsko-biala-cechy-rzemieslnicze.interiowo.pl/

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
     
 

Ale są i zapisy o kolejnym pokoleniu rzeźników

 Andrzeju Hess w księdze cechu rzeźników w Białej

 
 

 

 
 

 
 

Ślad o mistrzu rzeźniczym Johann-ie Szafran.

 
 

 
     
 

1716

 
 

 
     
     
   
 

1716 / 1718

 
 

 
  1716  
 

 
 

1716

 
 

 
 

1617

 
 

 
 

1717

 
 

 
 

1717

 
 

 
 

1717 ? /1718 ?

 
 

 
 

 

 
 

 
     
 

 
 

1719

 
 

 
 

 

 
   
 

1718

 
 

 
 

1719

 
 

 
 

1719

 
 

 
 

1719

 
 

 
 

1719

 
 

 
 

1719

 
 

 
 

1719

 
 

 
 

20 marti 1720

 
 

 
 

20 marti 1720

 
 

 
 

1720

 
 

 
 

15 maj 1720

 
 

 
 

15 maj 1720

 
 

 
 

 

 
   
 

12 marca 1721

 
 

 
 

 

 
 

12.  9-bris [ Listopad ] 1721

 
 

 
 

20 juli 1721

 
 

 
 

17 marti 1722

 
 

 
 

19 marti 1722

 
 

 
 

 

 
   
 

19 marti 1722

 
 

 
 

23 marti 1722

 
 

 
 

23 marti 1722

 
 

 
 

14 maj 1723

 
 

 
 

14 maj 1723

 
 

 
 

14 aprilis 1723

 
 

 
 

 

 
   
 

28 juli 1723

 
 

 
 

24 maj 1724

 
 

 
 

24 maj 1724

 
 

 
 

 1722

 
 

 
 

22 august 1724

 
 

 
 

11 maj 1724

 
 

 
 

11 maj 1724

 
 

 
 

07 sebtember 1724

 
 

 
 

07 sebtember 1724

 
 

 
 

1722

 
 

 
 

20 november 1724/ 1724

 
 

 
 

 1724

 
 

 
 

 

 
   
 

 1724

 
 

 
 

19 sebtember 1724

 
 

 
 

19 sebtember 1724 / 07 martii 1725

 
 

 
 

07 martii 1725

 
 

 
 

07 martii 1725

 
 

 
 

26 juli 1725

 
 

 
 

24 september 1728

 
 

 
 

24 septembris 1728

 
 

 
 

26 septembris 1725

 
 

 
 

26 septembris 1725

 
 

 
 

 

 
   
 

18 octobris 1725

 
 

 
 

18 octobris 1725

 
 

 
 

10 juli 1726

 
 

 
 

09 septembris 1726

 
 

 
 

 

 
 

09 septembris 1726

 
 

 
 

 

 
  09 septembris 1726  
 

 
 

 

 
   
 

04 x-bris [grudzień]1726

 
 

 
 

 

 
 

04 x-bris [grudzień]1726

 
 

 
 

 

 
 

1726?

 
 

 
 

15 febr 1726

 
 

 
 

1727

 
 

 
 

1727

 
 

 
 

1727

 
 

 
 

 

 
 

10 x-bris [grudzień]1727

 
 

 
 

 

 
 

1728

 
 

 
 

07 januaris 1728

 
 

 
 

1726

 
 

 
 

19 juni 1728

 
 

 
     
   
 

13 aprilis 1728

 
 

 
 

1729

 
 

 
 

1729

 
 

 
 

05 juli 1729

 
 

 
 

 

 
   
 

12 x-bris [grudzień]1729

 
 

 
  1729 ?/ 1730  
 

 
 

 

 
 

 
 

1730

 
 

 
 

1730

 
 

 
 

 

 
 

 
 

09 maj 1730

 
 

 
 

 Księga gromadzka Miasta Biala  str.210

1. Laudatur Jezus Christus

2. Wiadomo tadÿ będzie Jednęmu każdemu, osobliwie

3. .. wiedzieć zalezÿ, isz Dzis niżeÿ położonego

4. …. Postanowionę iest kupno krzescianskię dobro,

5. […] stanowczym nieodmiennę, w niżeÿ opisanÿ sposobnie

6. […] naszÿm Radzieckiem.

7. Ukupił Slawetnÿ Andrzeÿ Lęncowski Mieszczanin nasz za Dzie

8. dzic … na Siebie ÿ Żonkę, takie ÿ Potomstwo Swoje, gruntu

9. alias  Rolę bęz jedno Staianię Zagonow Sześć do Rynku

10. naszego przigodÿch za Czer­wonÿch Złotÿch Sześć w Każdÿ

11. Czerwony złotÿch  Tifuw Czternaśćie rachuiąnc, od Śławęt=

12. –nego Andrzeia Podstawnego, także Mieszczanina naszego

13. Ktorÿ ma tesz tę Piniądzę zaraz pogotowiu wÿliczÿwszÿ Pod=

14 = stawnÿ należycie odebrał, ÿ za tę Piniądzę iemu ten grunt

15. Dziedzicznię oddał, Poniewasz ale się w Rÿnku buduję na

16. tÿmże gruncie z Strunÿ iedneÿ Ratusza naszego, z Drugieÿ

17 Andrzeia Podstawnego, z trzecieÿ Jerzego Macnera, ÿ z Czwar=

18- teÿ Rÿnku Własnego, miedzach ÿ ogranicach  jakeśmy

19. mu pokazali, Że ale ten grunt iest podległÿ Onera Rei

20 publica znosić: Wienc postanowionę iest, by miał

21. od Dzisieiszego Dnia dwa roki porząnd  wolność od Podatkow

22. Wÿiąnszÿ Samego Pogłownego należącego, ÿ co rok Dziesięn=

23.-cinę po trzi Czeskie płacic powinien, powÿnsziu ale Wolności to

24.iest tÿch Dwoch Lat, Wszÿtkie Onera którę kolwiek bÿ przisz

25 mogłÿ, równo niszęmu Sąmsiadowi alias gołemu domowi znosić po-

26. winien będzie, ÿ pomienioną Dziesięnciną po Czeskich trzi, ktorę

27. Onera wszÿtkie znosić Się obliguję rowno inszemu gołemu Domo=

28. =wi. Poniewasz ale P. Lincowski podle Świekrÿ  Swoieÿ Mieszka

29. obwarowuję Sobie że gdÿ bÿ mu Tasz Matka alias Świekra wymawiać

 

 
     
  09 maj 1730  
   
 

30. miała iakbÿ ten Dom za ieÿ Prace sprawił,

31. nie Słusznę Słowa wÿrzucać miala tak żeby słowa jej Handlu

32.podciwości Szkodnę bÿłÿ, tedy za dowiedzone[…] -

33. dzana ÿ karana  będzie według Praw . Dla tego?

34. ÿ Wiary, to postanowionę kupno, nietÿlko w

35. nasz Miejskich opisanę, ale o wszÿ Pres[…]

36. Pieczęcią naszą Radziecką potwierdzamÿ

37. w Ratuszu naszym Bialanskiem przi Seysi

38. Zupełneÿ  &- [Dano] 9.Maÿ  Ao[AD= Roku Pańskiego] : 1730

………………………………………………………………

Christian Frÿsz, Notariu.                                         Paweł Mencnarowski, Bur-[mistrz]

Juratus ibidem                                              J.[ego]K.[rólewskiej] M[ości] Miasta Bialeÿ

 L.S.                              

Andrzei Zontak Radca ibidem, 

Simon Mortek Radca ibidem

Jan Hilbrich Radca ibidem,

 Walentÿ Englert Radca ibidem

 

 
 

 
 

1730

 
 

 
 

1730

 
 

 
 

06 novembris 1730

 
 

 
 

06 novembris 1730

 
 

 
 

1621

 
 

 
 

 1613

 
 

 
 

1634

 
 

 
 

 

 
 

 
 

16 x-bris [ grudzień] 1704

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

skorowidz

 
 

 
 

1724

 
 

 
  skorowidz  
 

 
 

skorowidz

 
 

 
 

skorowidz