Mapy Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego ok.1560 roku

 
     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 

 

Jednym z Proboszczy lipnickich w XVI wieku był ks. Hieronim Jaroszorski.[ Jaroszowski?]
Wiemy o tym z listu Króla Polski Stefana Batorego z 25 maja 1583 roku.
Choć może to pomyłka Króla i nazywał się Jaroszowski bo tak rodzina była znana w tym czasie w Polsce,
a Król niedokładnie zapamiętał nazwisko proboszcza skarżących się chłopów  lipnickich.
Być może jedną ze skarżących się była ewangelicka rodzina wybranieckich Hoffmanów, właścicieli w tym czasie wsi Biała.
Można sobie wyobrazić, że wybraniec Hoffman z piechoty Króla był mu znany z czasów wojen  moskiewskich,
stąd znalazł posłuchanie u Króla.

  Zobacz zachowane dokumenty: wsi Biała i wsi Lipnik.

i mapkę lokacji wsi Biała przysiółka Lipnika.

 Zobaczmy ten list przechowywany dziś w Muzeum w Bielsku-Białej.

 

 
 

 
     
 

 
     
 

STEPHANUS Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithnaniae,
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae et Princeps Transsylvaniae.

Venerabilis devote nobis dilecte, Questi sunt nobis subditi nostri, ex villa nostra Lipnik
de De. Tua, quod ex templo cadavera vita functorum effodi De. Tua iubeat, et
cum factore communi sententia, poenis in eos animadvertat, et cogat illos
ut sacris intersint. Cum vero sentiamus, non vi, neque poenis, sed lenitate
habendis concionibus sensim esse ab erroribus revocandos homines, rudes prae=
=sertim, et dandam esse operam, ut illis doctrina et moribus ad virtutem com=
=positis praeeatur, volumus ut De. Tua moderate cum illis agat, cadavera
ante sepultorum non effodiat, aut poenis illos oneret, sed simplici reconciliati=
=one de. Tua sit contenta, Pro gra. nostra. Illi autem proventus, caeteraque quae
debent De. Tuae pendent et persolvent. Bene valeat. Dat. Niepolomicijs
die XXV Mensis Maij, Anno Dni, M-0, D-0, LXXXIII-0, Regni nri. Octavo.

Stephanus Rex."

.............................

W tłumaczeniu z łaciny p. Roberta Suchoń. Marzec 2018 roku.

Stefan z Bożej Łaski Król Polski, Wielki  książę Litewski,
Ruski, Pruski, Mazowsza, Żmudzi, Livonii =Inflant i Książę Transylwanii = Siedmiogrodu.

Czcigodny bardzo nam umiłowany. Skarżyli się poddani nasi ze wsi Lipnik
na Waszą Dostojność, że Wasza Dostojność nakazuje wykopać ze świątyni zwłoki zmarłych,

[Chodziło zapewne o cmentarz. Cmentarz
był i jest nadal w obrębie murów ogrodzenia wokół kościoła w Lipniku]

za zgodą zarządcy nakłada na nich kary, i zmusza ich, by uczestniczyli w ofierze mszy.
Ponieważ zaś sądzimy, że ludzi, szczególnie niewykształconych i prostych,
należy odwodzić od błędów nie siłą, ani karami, lecz łagodnością prowadzonego pouczania,
i że należy poczynić wysiłki, by ludźmi tymi pokierować dzięki nauce i obyczajem dla cnoty stosownym,
chcemy, by Wasza Dostojność postępowała z nimi z umiarem,
nie wykopywała zwłok uprzednio pogrzebanych, i by nie obciążała tych ludzi karami,
lecz by ograniczyła się do zwykłego pojednania [domyślnie: ludzi tych z Kościołem katolickim].
Dla łaski naszej. Oni jednak niech Waszej Dostojności uiszczają i płacą wszelkie dochody, i pozostałe rzeczy, które są winni.
Niech Wasza Dostojność ma się dobrze. Wystawiono w Niepołomicach
25-tego miesiąca Maja Roku Pańskiego Tysięcznego Pięćsetnego Osiemdziesiąt Trzeciego.[1583]. Panowania Naszego ósmego roku.

Stefan Król.

 

 

 

 
     
     
 

 
 

 

Rodzinę wybraniecką Hoffmanów widzimy  jeszcze w czasach Króla Stanisława Poniatowskiego.

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
     
 

 
 

 

 
 

 

Lipnik w XV wieku należał do rodziny Myszkowskich.

 

 
 

 
 

 

Herb Jastrzębiec dzierżawców Lipnika rodziny Myszkowskich.